Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. KYMONI die Producten op afstand/ digitaal aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met KYMONI;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door KYMONI georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de Overeenkomst:
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Producten: de Producten die op de Website worden geadverteerd;
8. Dag: kalenderdag
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
KYMONI
Wijkermeerhof 16
2493WB ‘s- Gravenhage
Telefoonnummer: +31 (0)6-81775314 op werkdagen tussen 10:00 tot 18.00 uur
E-mailadres info@kymoni.com
KvK-nummer: 54963044
BTW-identificatienummer: NL001725702B02
website: www.KYMONI.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KYMONI en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen KYMONI en de consument.

Artikel 4 -Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KYMONI niet;
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering;
e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
f) het adres waar en de termijn waarbinnen de consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De consument kan bij KYMONI een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.kymoni.com volledig in te vullen.
2. KYMONI zendt consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door KYMONI in behandeling genomen, indien de consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
3. De overeenkomst komt tot stand nadat KYMONI de bestelling van de consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door KYMONI is verzonden.
4. KYMONI heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat KYMONI gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en blijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan KYMONI kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van Producten
1. De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden
2.Indien dit niet het geval is, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen .
3. De in lid 1 genoemde overeenkomst bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens deze bedenkttijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking inclusief een volledig ingevulde modelformulier voor herroeping aan KYMONI retourneren, conform de door KYMONI verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit zo snel mogelijk maar binnen de bedenktermijn van 14 dagen via een mail bericht aan info@kymoni.com Om KYMONI op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
2. De consument die van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal nadat hij via de mail KYMONI op de hoogte heeft gesteld dat hij gebruik maak van zijn herroepingsrecht. Het product binnen de bedenktermijn van 14 dagen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking inclusief een volledig ingevulde modelformulier aan KYMONI retourneren, conform de door KYMONI verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening
4. Wanneer producten tijdens het terugzenden zoek raken zal de consument hier zelf voor aansprakelijk zijn
5. KYMONI zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door KYMONI alleen worden uitgesloten indien KYMONI dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;
a) die door KYMONI tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10 – De prijs
1. indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KYMONI.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
KYMONI staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. KYMONI zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument schriftelijk aan KYMONI kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument aan KYMONI schriftelijk opgave doet van een adres, is KYMONI gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden. Tenzij de consument aan KYMONI schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
3. KYMONI zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. De door KYMONI opgegeven levertijd zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tot stand laat.
5.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal KYMONI het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen zijn op grond van enige overeenkomst aan KYMONI verschuldigd is, heeft voldaan.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij KYMONI.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan KYMONI voor de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de website.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KYMONI te melden.
3. Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is KYMONI gerechtigd (de uitvoering van ) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na de mededelling van de prijsverhoging door KYMONI.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1.Iedere aansprakelijkheid van KYMONI en het personeel en de producten van KYMONI voor alle schade, van welk aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgenschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. KYMONI is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. KYMONI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van KYMONI.
3. KYMONI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, schoonmaak of andere vormen van behandelingen aan het geleverde product.
3. Iedere aansprakelijkheid van KYMONI jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van het de betreffende overeenkomst aan KYMONI verschuldigd is.
4. KYMONI is niet aansprakelijk voor het losraken producten of andere aangebrachte componenten.
5. KYMONI is niet aansprakelijk voor normale slijtage, beschadigingen, opzet en/of nalatigheid.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en KYMONI is KYMONI niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KYMONI.
5. KYMONI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. KYMONI beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Op het moment van ontvangst zal de consument controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldaan.
3. Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien de consument dit niet binnen termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten aan KYMONI heeft gemeld.
4. Bij KYMONI ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KYMONI binnen de termijn van 14 dagen geantwoord aan de consument met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Veiligheid en Privacy
1. Indien de consument producten koopt van KYMONI mag KYMONI de consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien consument geen e-mails van KYMONI meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@kymoni.com of kan gebruikt worden gemaakt van de uitschrijf mogelijkheid in elke nieuwsbrief.
2. Op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomst en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en privacy policy van KYMONI van toepassing. Deze zijn te vinden onder “Privacy en Policy” op de website.

Artikel 17– Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijk toestemming van KYMONI

Artikel 18 – Diversen
1. Wanneer door KYMONI gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KYMONI deze algemene voorwaarden soepel toepast.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met KYMONI in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KYMONI vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. KYMONI is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 KYMONI | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel